075-637-152

การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ

อ่านเนื้อหาข่าวได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำการจัดลำดับความสำคัญของอุทยานแห่งชาติด้านการท่องเที่ยว และนันทนาการ โดยอาศัยปัจจัยตัวชี้วัดด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ จำนวนแหล่งท่องเที่ยว, ความสวยงามและเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ความเปราะบางเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบ ปัจจัยด้านความพร้อมของการบริการท่องเที่ยว ได้แก่ ระบบสาธราณูปโภคพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป การบริการให้ความรู้ กิจกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ความสะอาดและสุขอนามัย ตลอดจนปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้บริการนักท่องเที่ยว ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเพื่อนำมากำหนดอัตราค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเสียใหม่ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักภาพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยและพักอาศัย ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงออกประกาศไว้ดังนี้

  • ข้อ 1 ให้กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามอัตราที่กำหนดในบัญชีที่ 1, บัญชีที่ 2,บัญชีที่ 3 และบัญชีที่ 4 แนบท้ายประกาศนี้
  • ข้อ 2 อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
  • ข้อ 3 บุคคลใดที่ได้ชำระเงินค่าบริการในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกในการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าใด ตามระเบียบว่าด้วยการนั้นหรือชำระค่าบริการตามประกาศนี้ไว้แล้ว และจะเข้าไปท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติในวันเดียวกันอีก ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
    • 3.1 หากได้ชำระเงินค่าบริการดังกล่าวในจำนวนเงินที่สูงกว่าหรือเท่ากับอัตราค่าบริการในการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติใด ให้ได้รับการยกเว้นการชำระค่าบริการตามประกาศนี้
    • 3.2 หากได้ชำระเงินค่าบริการดังกล่าวในจำนวนเงินที่น้อยกว่าอัตราค่าบริการในการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติใด ให้ชำระเงินค่าบริการเพิ่มเฉพาะจำนวนเงินส่วนต่างของอัตราค่าบริการสำหรับอุทยานแห่งชาตินั้น

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป