075-637-152

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัพเดทล่าสุด: 26 ธันวาคม 2021

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) นำมาใช้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์อ่าวนางทราเวล แอนด์ทัวร์ (www.aonangtravel.co.th) และการบริการอื่นใดที่เราให้บริการ รวมถึงจากเว็บไซต์ของเราและศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวทั่วโลก (“บริการของเรา”) เราเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกคนที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา หรือเข้าติดต่อบริษัทของเรา หรือใช้บริการของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่มีความปลอดภัย

วัตถุประสงค์

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม รวมถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังให้ข้อมูลสิทธิของคุณเกี่ยวกับการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่อ้างถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ โดยที่บุคคลอาจถูกระบุตัวตนได้โดยอ้างอิงจากชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลระบุตำแหน่ง สิ่งระบุตัวบุคคลออนไลน์ (เช่น IP address) หรือปัจจัยอื่นที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น ลักษณะทางกายภาพของบุคคลนั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการแจ้งให้คุณทราบถึงลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราทำการประมวลผล รวมถึงวิธีการที่คุณจะขอให้เราลบ ปรับปรุง โอน และ/หรือให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเราและบริการของเรา โปรดให้เวลากับการอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยควรอ่านควบคู่กับข้อตกลงการใช้งานและนโยบายคุกกี้ของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รับมาเท่านั้น ไม่ว่าจะได้รับมาโดยตรงจากคุณหรือจากบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่นำมาใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามจากการติดต่อระหว่างคุณกับบุคคลที่สามหรือจากการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามนั้น (เช่น เมื่อคุณเข้าลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ หรือคุณซื้อสินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามนั้น)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เหตุผลหลักของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ คือ
 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อให้บริการของเราอันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ในการรับบริการตามผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ทำการซื้อจากบริษัทฯ
 • เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและบริการของเรา และช่วยเราในการพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอบนเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อสืบหาข้อมูลและระงับข้อสงสัยหรือข้อพิพาท
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล กระบวนการยุติธรรมอื่นๆ และข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ
 • เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของเราและบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ใช้เว็บไซต์ของเราและบริการของเรา
 • เพื่อให้การสนับสนุนในการให้บริการของเรา
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมสรรหาบุคลากร และ
 • เพื่อการดำเนินการอื่นๆ ตามหน้าที่หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

เพื่อให้การจองทัวร์และผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทเรา เป็นไปได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทางบริษัทฯ จึงต้องขอเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้
 • ชื่อ - นามสกุล
 • อีเมล
 • โทรศัพท์
 • สัญชาติ
 • จำนวนผู้ร่วมเดินทาง
 • ประวัติการฉีดวัคซีน COVID-19

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในรูปแบบคำถามซึ่งจำเป็นต่อการให้บริการของเรา

การส่งโบรชัวร์ที่มีการแสดงความจำนงไปยังเจ้าของข้อมูล การอัพเดตเพจที่เป็นสื่อสังคมของเรา และการปรับปรุงการนำเสนอทางช่องทางออนไลน์ของเรา การตอบกลับข้อสงสัย การจัดการปัญหา และการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนทางธุรกิจและการติดต่อสื่อสารกับพวกเขา ฯลฯ

วัตถุประสงค์อย่างละเอียดอื่นๆ มีดังต่อไปนี้
 • การประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้จากการสอบถามทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกใหม่ในแคมเปญต่างๆ ของเราผ่านทางเว็บไซต์
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในงานอีเวนต์ต่างๆ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน

เราจะใช้มาตรการด้านกายภาพ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการตามขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลภายในองค์กร เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้เกิดความสูญเสีย การโจรกรรม และการนำข้อมูลไปใช้ การเปิดเผย หรือดัดแปลงข้อมูลโดยมิชอบ

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่อยู่ในความดูแลหรือในนามของเราจะถูกเก็บรักษาในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยเพื่อป้องกันความสูญเสีย การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบ หรือการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด

ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในมือของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งถือข้อมูลในนามของเรา

เราได้บังคับใช้ข้อตกลงตามสัญญากับบุคคลดังกล่าวเพื่อเก็บความลับและรับรองความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เราใช้ทุกมาตรการอย่างสมเหตุสมผล (ตามกฎหมายที่บังคับใช้) เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว เราไม่สามารถรับประกันความสูญเสีย การเข้าถึงข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบ หรือการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้